17/9/12

Patronat Escolar / Escoles de Barcelona

2012: 90 ANIVERSARI DEL PATRONAT ESCOLAR

NOTÍCIES DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA
EDAT CONTEMPORÀNIA

1922: FUNDACIÓ DEL PATRONAT ESCOLAR

FERRAN AISA


(Col·legi Collaso i Gil del carrer de Sant Pau de Barcelona)



El Patronat Escolar va ser creat el 1922 com un organisme  mixt entre l'Estat espanyol  i el municipi de Barcelona. Dos anys més tard era dissolt per la Dictadura de Primo de Rivera. Va retornar a 
ser legalitzat l'any 1930, aleshores va transformar la seva projecció en ampliar el seu abast als grups escolars que foren inaugurats aquells anys. La gestió compartida entre el Ministeri d'Instrucció Pública i l'Ajuntament de Barcelona va permetre la creació de un sistema escolar amb personalitat pròpia per a tota l'escola barcelonina. 
El Patronota tenia l'atribució de nomenar els mestres odicials de els escoles públiques directament des del Municipi. El Patronat assumí també la coordinació pedagògica i encara va tenir cura de portar endavant la renovació de l'escola pública de Barcelona. 
El Patronat, durant els anys republicans, va ser l'alternativa a l'escola nacional de l'Estat i va emprendre la tasca de posar a la pràcrica la política pedagògica en l'ambit de l'ensenyament primari de la Generalitat de Catalunya. El Patronat Escolar va esdevenir la institució pública catalana de l'àmbit docent.
Els anys de la Segona República es van construir nous equipaments escolars, per exemple els hotels de la plaça d'Espanya construïts per l'Exposició Internacional de 1929, van passar a ser les Institucions Culturals Francesc Macià. Altres edificis també foren adaptats pels arquitectes Josep Goday i Adolf Florensa per ubicar-hi escoles: el Grup Duran i Bas a les Corts, el Grup H. Giner de los Ríos al Turó de la Peira, el Casal del Marí a la Barceloneta, etc. L'únic Grup Escolar projectat per Josep Goday i estrenat durant la República fou el Collaso i Gil al carrer de Sant Pau de Barcelona.

Ferran Aisa-Pàmpols (historiacatalunya@accat.org)
(20 Minutos. Barcelona, 26 de febrer de 2004)
(Per saber-ne més: C. Cañellas, R. Toran, Política Escolar de l'Ajuntament de Barcelona, 1916-1936, Ed. Barcanova, Barcelona, 1982)

No hay comentarios:

Publicar un comentario