31/10/12

Col·lectivització transport / Tramvies Barcelona 1936

EL FAR

AUTOGESTIÓ:  1)  COL·LECTIVITZACIÓ DELS TRAMVIES DE BARCELONA 1936

FERRAN AISA

 

(Facsimil d'un bitllet de tramvia autogestionat per la CNT-AIT el 1936)

La Companyia de Tramvies fou una les primeres empreses de transport públic a ser intervinguda pels treballadors que, mitjançant una assemblea, van elegir el Comitè Obrer de Control de T.B.C. La nova administració obrera va començar per anivellar els sous i rebaixar la jornada setmanal a 40 hores, mentre s’estudiava reduir-la a 36. També va començar a aplicar assegurances contra la vellesa, la malaltia i els accidents de treball. El Comitè Obrer denunciava els alts sous que cobraven el personal de direcció, que la nova etapa autogestionària suprimí.   
Durant el primer temps d’autogestió el comitè obrer va projectar la unificació de línies de via estreta, amb la intenció de millorar l’estructura de la xarxa de vies de la ciutat. El Comitè d’Empresa, a El Diluvio (18-8-1936), feia cinc cèntims de la col·lectibització: <<Aplastada en toda Catalunya la insurrección fascista, se fue por el proletariado organizado a la incautación de los medios de transporte urbano, separando las Empresas que antes funcionaban, tranvies, autobuses de la C.G.A. y Metro Transversal. Fueron los sindicatos del Sindicato Único del Transporte (sección tranvías), que procedieron a la incautación de la Empresa, el 19 de julio. La Generalitat había nombrado el dia anterior un delegado interventor. Pero la dirección efectiva de las líneas de tranvías la ejerce por completo el Sindicato del Transporte a través del Comité de Empresa. En realidad, el delegado interventor de la Generalidad no ha intervenido para nada en los asuntos de la Compañía de Tranvías. El Comité de Empresa, que en representación de los trabajadores, con exclusión total de toda intervención capitalista, es el que oficia de director, está integrado por siete camaradas. Cada uno de éstos tiene una función especial a desarrollar, de la que da cuenta diariamente en reunión del Comité. De la organización de estas actividades resulta la administración obrera de la línia de tranvías de Barcelona.>>
Les funcions que desenvolupava el Comitè d’Empresa de la Companyia de Tramvies era la següent: Conservació i vigilància d’edificis de la Companyia. Estadística. Servei Tècnic. Cotxes. Moviment. Comptabilitat i Assessoria. La resta de l’organigrama de l’empresa els constituïen els comitès de les seccions: Cotxera, Brigada de Conservació, Taller Central, Neteja de Vies i Línies aèries elèctricque. El Comitè d’Empresa feia saber que els obrers tramviaires de Barcelona havien decidit, d’acord amb el Comitè de Control, lliurar la recaptació integra del dissabte 15 d’agost de 1936 a les víctimes del feixisme.
Alguns dels canvis efectuats a les línies de tramvies i d’autobusos, que afectaven al personal, fou la supressió d’uniformes, de vigilants i de revisors. La falta de moneda fraccionària va obligar a la companyia T.B.C. a establir vals de canvi, que s’havien de bescanviar a les oficines dels tramvies, però, finalment fou suprimit per ordre municipal i s’establí la tarifa única de 25 cèntims per tots els trajectes. La companyia col·lectivitzada de tramvies va proposar, davant la falta de personal masculí mobilitzat per les milícies, convocar a algunes empleades que fessin pràctiques de conducció. A finals del 1936 ja hi havia algunes línies de tramvia que eren conduïdes per primera vegada per dones. El mateix camí col·lectivitzador van seguir els empleats de les línies d’autobusos urbans (aleshores molt poques) i fins i tot els que feien el servei entre Barcelona i rodalies, com la companyia d’autobusos Roca.


Ferran Aisa-Pàmpols
(Catalunya, núm.137, març de 2012)

No hay comentarios:

Publicar un comentario